Vikatiedote

Puhdistusprosessi

Puhdistusprosessi

Tulopumppaus

Laitokselle tulevat jätevedet nostetaan ruuvipumpuilla (3kpl, kapasiteetti yht. 2 800 m³/h) esikäsittelyyn.

Välppäys

Tulevan jäteveden sisältämä karkein kiintoaines erotetaan kahdella porrasvälpällä, joiden säleväli on 3 mm ja kapasiteetti n. 2 800 m³/h. Välpe käsitellään välpepesurilla ja pesty välpe siirretään välpelavalle. Puristettua välpettä syntyy noin 25 t vuodessa. Erotettu välpe kuljetetaan Lakeuden Etapin jätteenkäsittelyalueelle. Puhdistamolle tuotavat sako- ja umpikaivolietteet johdetaan sakeuttamoon.

Hiekanerotus

Välppäystä seuraa ilmastettu hiekanerotus, jossa altaan pohjalle laskeutunut hiekka-vesi-seos pumpataan hiekkapesurin kautta hiekkalavalle. Erottunut vesi johdetaan takaisin prosessiin ja hiekkalavalla oleva hiekka tyhjennetään noin pari kertaa vuodessa Lakeuden Etapin jätteenkäsittelyalueelle. Hiekanerotuksen yhteydessä on rasvan- ja öljynerotuskaivo.

Esiselkeytys

Esiselkeytysallas, pinta-ala 707 m² ja tilavuus noin 1 800 m³. Esiselkeytyksessä jätevedestä poistetaan liete, joka menee sakeuttamoon ja sieltä edelleen lietteen kuivaukseen. Liete laskeutuu altaan pohjalle, josta se ohjataan pohjalaahalla altaan keskellä olevaan lietetaskuun ja sieltä edelleen pumppaamalla sakeuttamoon. Esiselkeytetty vesi jatkaa ylivuotona ilmastusaltaisiin.

Meijeri-jätevesien esikäsittely

Valion Seinäjoen tehtaan jätevedet johdetaan omaa linjaa pitkin jäteveden puhdistamolle. Jätevesi viirasiivilöidään ennen neutralointia. Neutralointi tapahtuu tasausaltaassa, jonka tilavuus on noin 700 m³. Kemikaaleina käytetään lipeää (NaOH 50 %) tai väkevää rikkihappoa riippuen siitä, onko tuleva jätevesi hapanta vai emäksistä. Tasausaltaasta jätevesi pumpataan biotornin päälle, josta se valuu kennostoa pitkin takaisin tasausaltaaseen tai väliselkeytykseen. Biotornin kennostossa on bakteerikanta, jotka puhdistavat jätevettä orgaanisesta aineksesta. Tasausaltaasta on myös erillinen flotaatiokierto, jossa jätevesi käsitellään kemiallisesti PIX-105:lla (ferrisulfaatilla). Flotaatio (2kpl) jakautuu kolmeen osaan; sekoitukseen, hämmennykseen ja selkeytykseen. Flotaatiosta poistettava liete flokataan altaan pintaan dispersiovettä apuna käyttäen. Laahat keräilevät lietteen altaiden pinnalta lietetaskuun, josta se pumpataan sakeuttamoon. Puhdistettu jätevesi johdetaan ilmastukseen. Biotornin jälkeen on erillinen väliselkeytys, jonka tilavuus on noin 500 m³. Väliselkeytyksessä jätevedestä laskeutetaan kiintoaines, joka kerätään laahalla taskuun ja pumpataan sakeuttamoon. Puhdistettu jätevesi johdetaan ilmastukseen.

Ilmastusaltaat

Jätevesi johdetaan kahteen ilmastusaltaaseen. Ilmastusaltaisiin menevään veteen voidaan syöttää kalkkia tai meesakalkkia. Ilmastusaltaiden syvyys on 4,5 m ja tilavuus á 2 950 m³ ja ne ovat suorakaiteen muotoisia sekä tulppavirtaukseen perustuvia. Ilmastusaltaat on jaettu väliseinillä kolmeen lohkoon. Ilmastusaltaiden pohjalla on yhteensä 924 kpl ilmastinlautasia (Nopol pik 300 kalvoilmastin), joiden kautta ilmastusilmakompressorilla (3 kpl) tuotettu ilma johdetaan altaisiin. Ilmastusaltaiden ensimmäiset lohkot ovat hapettomia ja varustettu sekoittimilla. Ilmastusaltaiden lohkot 2 ja 3 ovat hapellisia lohkoja. Ilmastusaltaissa kasvavat ja elävät aerobiset mikro-organismit tarvitsevat happea ja näiden hapensaanti mahdollistetaan ilmastamalla altaan sisältöä. Vastaavasti anaerobiset mikro-organismit tarvitsevat toimiakseen hapettomat olosuhteet ja tämä saadaan aikaan sekoittamalla altaan sisältöä sekoittimilla. Seinäjoen prosessi on nk. DN-prosessi (denitrifikaatio-nitrifikaatio). Osa ilmastusaltaissa olevasta lietteestä eli nk. ylijäämäliete poistetaan altaista ja se johdetaan esiselkeytykseen.

Jälkiselkeytys

Jälkiselkeytysaltaita on 2 kpl, halkaisija 40 m, pinta-ala á 1 018 m² ja tilavuus noin á 3 750 m³. Jälkiselkeytyksessä jätevedestä erotetaan ilmastusaltaaseen palautettava liete, ns. "palautusliete". Liete laskeutuu altaan pohjalle, josta se ohjataan pohjalaahalla altaan keskellä olevaan lietetaskuun ja sieltä edelleen ruuvipumpuilla takaisin ilmastusaltaan 1. lohkoon (sekoituskammioon). Laitoksen jälkisaostuskemikaalina käytetään PIX-105:ta (ferrisulfaatti) ja kemikaalin annostus tapahtuu automaattisesti jätevesivirtaaman mukaan. Palautusliete pumpataan takaisin ilmastusaltaaseen, jotta saadaan aikaan suuri ja mahdollisimman valikoitunut mikrobipopulaatio. Jälkiselkeytetty vesi jatkaa edelleen ylivuotona jälkisuodatukseen.

Jälkisuodatus

Jälkisuodatusaltaita on yhteensä 6 kpl ja näiden yhteispinta-ala on 288 m² ja yhteistilavuus 1 152 m³. Yhdessä altaassa on 8 kpl DS6000 Dynasand-hiekkasuodatinta eli kuudessa altaassa yht. 48 kpl. Jätevesi nostetaan jälkisuodatusaltaisiin nostopumpuilla (4 kpl, kapasiteetti á 930 m³/h). Ennen nostopumppausta on reikälevyvälpät 2 kpl. Suodattimissa kiinteä, noin 3 metriä paksu kvartsihiekka kerros, jonka tarkoituksena on erottaa jälkiselkeytyksestä karkaava kiintoaines laitokselta lähtevästä vedestä.

Purku Seinäjokeen

Puhdistettu jätevesi virtaa yhdyskaivoon ja siitä edelleen vesistöön.

Näytteenotto, Online-mittaukset ja automaatio

Laitoksella on automaattinen näytteenotto tulevalle, teollisuusjätevedelle, esi- ja jälkiselkeytetylle ja lähtevälle jätevedelle. Online-mittauksia laitoksella on useissa eri pisteissä ja näillä mitataan mm. pH:ta, lämpötilaa, kiintoainetta, happipitoisuuksia, virtaamia, lietteen sakeutta, johtokykyä, fosforia (liukoinen ja kokonaisfosforianalysaattorit) sekä typpeä (nitraattityppianalysaattorit). Laitoksen prosessi on täysin automatisoitu.

Lietteenkäsittely

Liete pumpataan sakeuttamoista kahdelle lietteenkuivauslingolle. Lietettä kuivataan yhdellä lingolla tasaisesti ympäri vuorokauden ja kuivattu liete välivarastoidaan siiloihin poiskuljetusta varten. Kuivaustuloksen parantamiseksi käytetään lingoilla polymeeria, joka edesauttaa flokkien muodostumista ja veden erottumista lietteestä. Lietteen kuiva-ainepitoisuus ennen linkoa on noin 3-5 % ja lingon jälkeen 22-25 %. Lietteen jatkokäsittelystä huolehtii Lakeuden Etapin biokaasulaitos. Siellä liete mädätetään, otetaan biokaasu talteen ja lopuksi hygienisoidaan termisesti kuivaamalla ka n. 90 %.

Jätevedenpuhdistuksen prosessikaavio